Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej


Podstawa prawna art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Wymagane dokumenty
  • podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej;
  • do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić;
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby - Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta Sianów - pok. Nr 1 w I budynku, tel. 094 3186-830, 094 346 95 24


Termin i sposób załatwienia sprawy
  • po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające ( bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową). Postępowanie kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.
  • termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy
  • od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji,
  • odwołanie składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję (art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Opłaty
Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji.
Decyzja wydawana w postępowaniu odwoławczym zwolniona od opłaty skarbowej.
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2012.1282j.t).
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  11‑07‑2013 10:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  11‑07‑2013 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2013 10:51:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie