Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WYMAGANE DOKUMENTY:
Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu, w ciągu 7 dni, zmiany stanu faktycznego i prawnego zaistniałe po dokonaniu wpisu do ewidencji, odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-PN i CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.

Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek oraz załączniki dostępne są tutaj.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o zmianę wpisu można złożyć:

1. on-line - jeśli twój wpis został już przeniesiony do CEIDG, przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,

2. w urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

OPŁATY:
a) Wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.
b) Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Wpłat można dokonywać u inkasenta w Biurze Obsługi Interesantów UGiM w Sianowie albo na rachunek bankowy UGiM w Sianowie:
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie:
Bank Spółdzielczy w Sławnie, Oddział w Sianowie - 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010.

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku i złożonego przez osobę uprawnioną.

Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów wydaje zaświadczenie o zmianie we wpisie, o ile wpis nie został jeszcze przeniesiony do CEIDG.

Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

KONTAKT:
tel. 94 346 95 18
e-mail: edg@sianow.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie www.firma.gov.pl

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Robert Dębowski
email: informatyk@sianow.pl tel.:94 346 95 20 fax: 94 346 95 29
, w dniu:  07‑12‑2010 13:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  07‑12‑2010 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2011 12:00:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie