Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej


WPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU I WZNOWIENIU

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który jest jednocześnie formularzem wniosku o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej, wraz z odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-SC, CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.

Wniosek oraz załączniki dostępne są tutaj.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wniosek o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej można złożyć:

1. on-line - jeśli twój wpis został już przeniesiony do CEIDG, przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,

2. w urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

OPŁATY:
a) Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu oraz wznowieniu wpisu jest wolny od opłat.
b) Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Wpłat można dokonywać u inkasenta w Biurze Obsługi Interesantów UGiM w Sianowie albo na rachunek bankowy UGiM w Sianowie:
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie:
Bank Spółdzielczy w Sławnie, Oddział w Sianowie - 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010.

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku i złożonego przez osobę uprawnioną.

Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów nie wydaje zaświadczeń o zawieszeniu oraz wznowieniu wykonywania działalności.

Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

INFORMACJE DODATKOWE:
a) Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.
b) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
c) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
d) Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
e) W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4. ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

KONTAKT:
tel. 94 346 95 18
e-mail: edg@sianow.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie www.firma.gov.pl

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  07‑12‑2010 13:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  07‑12‑2010 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2011 12:00:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie