Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej


Podstawa prawna art. 15 ust 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Wymagane dokumenty

  • organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie.
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;
Miejsce złożenia dokumentów

Urząd gminy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu osoby - Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta Sianów - pok. Nr 1 w I budynku, tel. 094 3186-830, 094 346 95 24.
Termin i sposób załatwienia

  • termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego);
  • załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby.
Tryb odwoławczy
  • od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji,
  • odwołanie składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję
Opłaty

Opłata u inkasenta w Biurze Obsługi Interesantów lub na konto: 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji. Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej.
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. 2012.1282j.t)

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  07‑12‑2010 11:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2013 10:15:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive