Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI i INFORMACJI

o DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


WYMAGANE DOKUMENTY:Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-PN i CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.

Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek oraz załączniki dostępne są tutaj.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (Urząd Statystyczny),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

1. on-line - przy użyciu podpisu elektroniczne, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
2. w urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

OPŁATY:
a) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.
b) Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Wpłat można dokonywać u inkasenta w Biurze Obsługi Interesantów UGiM w Sianowie albo na rachunek bankowy UGiM w Sianowie:
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie:
Bank Spółdzielczy w Sławnie, Oddział w Sianowie - 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010.
UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku i złożonego przez osobę uprawnioną.

Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów nie wydaje zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

KONTAKT:

tel. 94 346 95 18
e-mail: edg@sianow.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie www.firma.gov.pl

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Robert Dębowski
email: informatyk@sianow.pl tel.:94 346 95 20 fax: 94 346 95 29
, w dniu:  07‑12‑2010 13:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2011 11:59:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive