Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


WYMAGANE DOKUMENTY:
Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który jest jednocześnie formularzem wniosku o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej, wraz z odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.

Wniosek oraz załączniki dostępne są tutaj.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wniosek o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej można złożyć:

1. on-line - jeśli twój wpis został już przeniesiony do CEIDG, przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,

2. w urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

OPŁATY:
a) Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu oraz wznowieniu wpisu jest wolny od opłat.
b) Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Wpłat można dokonywać u inkasenta w Biurze Obsługi Interesantów UGiM w Sianowie albo na rachunek bankowy UGiM w Sianowie:
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie:
Bank Spółdzielczy w Sławnie, Oddział w Sianowie - 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010.

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku i złożonego przez osobę uprawnioną.

Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Minister Gospodarki wydaje decyzję o wykreśleniu, o ile wpis został przeniesiony do CEIDG. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów wydaje decyzję o wykreśleniu wpisu z ewidencji, o ile wpis nie został jeszcze przeniesiony do CEIDG.

Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

INFORMACJE DODATKOWE:
Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:

1. Gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,

2. Stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,

3. Niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

4. Utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

5. Gdy został dokonany z naruszeniem prawa,

6. Wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

KONTAKT:
tel. 94 346 95 18
e-mail: edg@sianow.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie www.firma.gov.pl

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  07‑12‑2010 13:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2011 12:01:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive