BURMISTRZ


Maciej Berlicki
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
e-mail: burmistrz@sianow.pl
tel. do sekretariatu 94 346 95 28

Interesantów przyjmuje w każdy czwartek w godz. od 14:00 do godz. 16:00
Zapisy pokój nr 12 (sekretariat) tel. 94 346 95 28

Maciej Berlicki wybrany po raz trzeci przez mieszkańców Gminy i Miasta Sianów w I turze wyborów, które odbyły się 21 października 2018 roku zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy. Obowiązki Burmistrza objął po złożeniu ślubowania na sesji Rady Miejskiej w Sianowie w dniu 19 listopada 2018 roku.

I. Przedmioty działalności i kompetencje wg aktów zewnętrznych
- pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie wyboru – zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- wybierany w wyborach powszechnych, równych bezpośrednich, w głosowaniu tajnym – zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy,
- organ wykonawczy gminy – zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 oraz art. 26 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zadania Burmistrza zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:
„Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6) (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
 
Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 
Art. 31a. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 
Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.
 
Art. 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta.
3. (skreślony).
4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.
5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym mowa w ust. 4, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.    
 
Art. 46. 1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.
2. (skreślony).
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz regionalną izbę obrachunkową.
 
Art. 90. 1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.
2. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.”

II. Przedmioty działalności i kompetencje wg aktów wewnętrznych

Zadania i kompetencje Burmistrza określają § 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 34/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 20 grudnia 2022 r.

§ 6 ust. 1. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu, którym kieruje jednoosobowo.
§ 6 ust. 2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik wykonując zadania wyznaczone przez Burmistrza stałymi upoważnieniami, pełnomocnictwami lub według jednorazowych poleceń, wykonują w powierzonym im zakresie zadania Gminy i kontrolują podległe im komórki organizacyjne.
§ 6 ust. 3. W czasie nieobecności Burmistrza zastępstwo sprawują w kolejności Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik.
3. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu do załatwiania w ustalonym zakresie spraw w jego imieniu, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.
§ 7 ust. 1. Do zadań Burmistrza należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

§ 7 ust. 2. Do zakresu zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
 2. kierowanie Urzędem;
 3. reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
 4. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 6. informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych;
 7. ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania;
 8. przedkładanie Radzie projektów uchwał;
 9. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę;
 10. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych;
 11. udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych;
 12. składanie Radzie sprawozdań ze swojej działalności;
 13. wykonywanie zadań szefa ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych;
 14. ustanawianie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Urzędu;
 15. nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie;
 16. nadzór nad planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji gminnych;
 17. współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania;
 18. pełnienie funkcji administratora danych osobowych;
 19. realizacja zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
 20. gospodarowanie mieniem komunalnym w drodze wydawanych zarządzeń;
 21. wykonywanie budżetu Gminy w drodze wydawanych zarządzeń;
 22. określenie sposobu wykonania uchwał poprzez wydawane zarządzenia;
 23. prowadzenie kontroli zarządczej wewnętrznej i zewnętrznej;
 24. współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz współpraca z zagranicą;
 25. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza w przepisach szczegółowych.

§ 7 ust. 3. Burmistrz prowadzi bezpośredni nadzór nad:

 1. Zastępcą Burmistrza;
 2. Sekretarzem;
 3. Skarbnikiem;
 4. Referatem Rozwoju;
 5. Urzędem Stanu Cywilnego;
 6. Inspektorem ochrony danych;
 7. Koordynatorem ds. dostępności;
 8. Pełnomocnikiem Burmistrza ds. uzależnień;
 9. Stanowiskiem ds. kadr i obsługi sekretariatu;
 10. Stanowiskiem ds. promocji;
 11. Stanowiskiem ds. turystyki;
 12. Stanowiskiem ds. zamówień publicznych;
 13. Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta Sianów.

§ 7 ust. 4. Burmistrz może upoważnić Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników oraz innych pracowników Urzędu do realizacji niektórych swoich zadań
i kompetencji, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Gierowski , w dniu:  24‑09‑2020 12:55:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Robert Dębowski
email: informatyk@sianow.pl tel.:94 346 95 20 fax: 94 346 95 29
, w dniu:  24‑09‑2020 12:55:41
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2023 14:21:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie