Wybory uzupełniające


 

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

 NA KADENCJĘ 2020 – 2023

 

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zwrócił się do Rady Miejskiej w Sianowie z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Koszalinie w zakresie prawa pracy na kadencję 2020 – 2023.

 

OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE

O NABORZE UZUPEŁNIAJACYM KANDYDATÓW  NA  ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH  NA KADENCJĘ 2020-2023

 

 • do Sądu Okręgowego w Koszalinie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 1 osoba

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo  o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.).

 

Kandydata na ławnika sądowego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie do 20.12.2019 r. zgłaszają:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne izawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale naterenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 

 

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby  zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze czynnej służby wojskowej,
 8. funkcjonariusze służby więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

 

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.

 

Koszt opłaty za badania lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty  zgłoszenia.

 

Karta zgłoszenia dostępna jest w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pokój nr 4 (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.sianow.pl

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie – Biuro Rady Miejskiej, pokój nr 4 w terminie do dnia 20.12.2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           w Sianowie

                                                                                        Janusz Machała

 

 

 

 

Pliki do pobrania

20‑11‑2019 10:41:23
Dokumenty:
Plik pdf Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
20‑11‑2019 10:41:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx karta zgłoszeniowa na ławnika.docx
20‑11‑2019 10:41:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf karta zgłoszeniowa na ławnika.pdf
20‑11‑2019 10:41:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
339KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista osób zgłaszających - popierających.pdf
20‑11‑2019 10:41:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
309KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oś. kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.pdf
20‑11‑2019 10:41:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
365KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oś. kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.pdf
20‑11‑2019 10:41:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
342KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Gierowski
email: tgierowski@sianow.pl
, w dniu:  20‑11‑2019 10:38:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Gierowski
email: tgierowski@sianow.pl
, w dniu:  20‑11‑2019 10:38:25
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2019 11:15:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie