BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYBORCÓW, KTÓRZY NAJPÓŹNIEJ W DNIU WYBORÓW UKOŃCZĄ 60 LAT


Informacja o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego i transporcie powrotnym dla wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat

 

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672),

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,

2) lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.


Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, jedynie na terenie Gminy Sianów. Wyborcy nie zostanie zapewniony transport do lokali wyborczych zlokalizowanych poza terenem administracyjnym gminy.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

 

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego należy zgłosić najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 25 marca 2024 r.

 

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach burmistrza. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania (tzw. I tura) zgłosić zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania tj. do dnia 16 kwietnia 2024 r.

 

Zgłoszenie może być dokonane:

1) ustnie:

a) osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 30 w pokoju nr 1 (parter), lub

b) telefonicznie pod numerem telefonu 94 346 95 10, lub

2) pisemnie, lub

3) w formie elektronicznej przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: mwozniak@sianow.pl lub poprzez platformę e-Puap na adres: /0j227jxuie/skrytka.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona),

2) numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy,

3) oznaczenie miejsca zamieszkania,

4) wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego,

5) oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

6) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

 

W zgłoszeniu:

1) wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie;

2) wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności
i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w 3. dniu przed dniem głosowania tj. do dnia 4 kwietnia 2024 r. Prosimy, aby odebrać telefon dzwoniący z numeru 94 346 95 10.

 

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania, a więc do dnia 5 kwietnia 2024 roku. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane w ten sam sposób jak dla zgłoszenia.

 

Informujemy, że wyborca obowiązany jest dostosować się do ustalonej przez gminę godziny transportu, bez możliwości wskazywania konkretnej godziny.

 

Prosimy aby skorzystać z poniższego formularza, który zawiera wymagane dane

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Gierowski
email: tgierowski@sianow.pl
, w dniu:  20‑03‑2024 12:44:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Gierowski
email: tgierowski@sianow.pl
, w dniu:  20‑03‑2024 12:44:38
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2024 12:53:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie