BURMISTRZ


Maciej Berlicki
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
e-mail: burmistrz@sianow.pl
tel. do sekretariatu 94 346 95 28

Interesantów przyjmuje w każdy czwartek w godz. od 14:00 do godz. 16:00
Zapisy pokój nr 12 (sekretariat) tel. 94 346 95 28

Maciej Berlicki wybrany po raz trzeci przez mieszkańców Gminy i Miasta Sianów w I turze wyborów, które odbyły się 21 października 2018 roku zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy. Obowiązki Burmistrza objął po złożeniu ślubowania na sesji Rady Miejskiej w Sianowie w dniu 19 listopada 2018 roku.

I. Przedmioty działalności i kompetencje wg aktów zewnętrznych
- pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie wyboru – zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- wybierany w wyborach powszechnych, równych bezpośrednich, w głosowaniu tajnym – zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy,
- organ wykonawczy gminy – zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 oraz art. 26 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zadania Burmistrza zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:
„Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6) (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
 
Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 
Art. 31a. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 
Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.
 
Art. 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta.
3. (skreślony).
4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.
5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym mowa w ust. 4, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.    
 
Art. 46. 1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.
2. (skreślony).
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz regionalną izbę obrachunkową.
 
Art. 90. 1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.
2. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.”

II. Przedmioty działalności i kompetencje wg aktów wewnętrznych
 
Zadania i kompetencje Burmistrza określają § 3, 4 i 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 59/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 29 stycznia 2019 r.

§ 3. 1. Urzędem kieruje jednoosobowo Burmistrz.
§ 4. 1. Zastępca Burmistrza, Sekretarz lub Skarbnik wykonując zadania wyznaczone przez Burmistrza stałymi upoważnieniami, pełnomocnictwami lub według jednorazowych poleceń, wykonują w powierzonym im zakresie zadania Gminy i kontrolują podległe im komórki organizacyjne.
2. W czasie nieobecności Burmistrza zastępstwo sprawują w kolejności Zastępca Burmistrza, Sekretarz lub Skarbnik.
3. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu do załatwiania w ustalonym zakresie spraw w jego imieniu, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.
§ 15. Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należą:
1) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
2) kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz,
3) przedkładanie projektów uchwał Radzie,
4) określenie sposobu wykonania uchwał poprzez wydawane zarządzenia,
5) gospodarowanie mieniem komunalnym w drodze wydawanych zarządzeń,
6) wykonywanie budżetu Gminy w drodze wydawanych zarządzeń,
7) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
8) wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9) udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
10) prowadzenie kontroli zarządczej wewnętrznej i zewnętrznej,
11) wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych w zakresie kierowania Urzędem,
12) składanie Radzie sprawozdań z działalności,
13) wykonywanie zadań szefa ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,
14) współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz współpraca z zagranicą,
15) nadzór nad przestrzeganiem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Robert Dębowski
email: informatyk@sianow.pl tel.:94 346 95 20 fax: 94 346 95 29
, w dniu:  24‑09‑2020 12:55:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Robert Dębowski
email: informatyk@sianow.pl tel.:94 346 95 20 fax: 94 346 95 29
, w dniu:  24‑09‑2020 12:55:41
Data ostatniej aktualizacji:
24‑09‑2020 12:55:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive