Ogłoszenie


OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE
O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 133).

Kandydatów na ławników w terminie do 30 czerwca 2015 r. zgłaszają:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze czynnej służby wojskowej,
8) funkcjonariusze służby więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia dostępna jest w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pokój nr 4 (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.sianow.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie - Biuro Rady Miejskiej, pokój nr 4 w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sianowie
Janusz Machała


Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  10‑11‑2010 17:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2015 10:15:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive